Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy & Disclaimer

Privacy statement en Disclaimer.

Privacy Statement:

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze site en verstrekken verkregen informatie niet aan derden.

 

Disclaimer:

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Uitsluiting  aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Broekkamp uitdrukkelijk afgewezen. Broekkamp biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site:

Broekkamp streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is, en streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden pagina's en andere componenten correct zijn en dat deze pagina's en componenten juist en ononderbroken functioneren. Broekkamp wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand door onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden pagina's en componenten

Broekkamp aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Broekkamp alles in het werk zal stellen om de on-line verzending  van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's illustraties, grafisch materiaal, verwijzigingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Broekkamp worden gewijzigd.

Verwijzigingen en hyperlinks:

Verwijzigingen en hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Broekkamp dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Broekkamp onderhouden en Broekkamp heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en inhoud van deze sites.Broekkamp geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelikheid en de inhoud van die sites

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Broekkamp danwel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, danwel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Broekkamp.

Virussen:

Broekkamp garandeerd niet dat de informatie dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen:

De voorwaarden van de Disclaimer kunnen door Broekkamp ten allen tijden gewijzigd worden.

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerrd zijn. Broekkamp behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing.

Broekkamp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging

Diversen:

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Broekkamp, zie Colofon.